Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłowie i Żukowie

26 kwietnia br. Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar podpisała z  Przedsiębiorstwem Usługowym STARKAN ze Stargardu reprezentowanym przez Marcina Pardus - właściciela, umowy na realizację dwóch inwestycji:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo,
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo.  

Zadania będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest opracować kompleksową dokumentację projektową i uzyskać wymagane prawem decyzje i pozwolenia. 

Przedsięwzięcie w Sadłowie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2450 m, kontenerowej oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz remont dróg o długości ok. 600 m, w technologii dróg z płyt betonowych. 

Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą koszt inwestycji w Sadłowie to 4.226.710,50 zł. Planowany termin wykonania zadania - październik 2024 roku.  

W Żukowie w ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2400 m, kontenerowa oczyszczalnia ścieków i przepompownie ścieków. Planowany jest również remont dróg z płyt betonowych o dł. ok. 450 m.  

Koszt prac, zgodnie z podpisaną umową, wynosi 5.985.426,00 zł, a planowany termin zrealizowania inwestycji to 22 miesiące. 

Na realizację tych inwestycji Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie w  łącznej  wysokości 7.125.000,00 zł z Programu Rządowego Fundusz  Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców tych sołectw.