Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Wycinka drzew

Osoby fizyczne, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinny zgłosić burmistrzowi zamiar usunięcia drzewa.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte, wymiary obwodów drzew do usunięcia oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości, jeżeli dana działka stanowi współwłasność formularz zgłoszenia powinni podpisać wszyscy współwłaściciele.

W ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia przeprowadzane są oględziny. W ciągu 14 dni po dokonaniu oględzin burmistrz może wnieść sprzeciw do wycinki w drodze decyzji. Usunięcie drzewa może nastąpić po upływie tego terminu, jeżeli burmistrz nie wniósł sprzeciwu.

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - druk (PDF, 144 KB)