Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Suchaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu).
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-02-26
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (zespół roboczy).
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-08

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Procedura zapewnienia dostępności cyfrowej ze wzorem wniosku dostępna jest na BIP Suchań (bip.suchan.pl) oraz na e-BOI.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Tomasz Bylewski
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@suchan.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
(91) 562-40-15

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2011-01-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2023-04-20
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna<br />SHIFT + ALT + M - Zawartość strony<br />SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka<br />SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Wniosek można złożyć: ustnie w siedzibie podmiotu, listownie, elektronicznie (adres skrytki e-PUAP: ///wwg6ja101l/SkrytkaESP), adres do doręczen elektronicznych: AE:PL-65314-68236-ETUTR-18
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od stronu ul. Pomorskiej, drugie od podwórza, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy podjeździe wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku (w punkcie rehabilitacyjnym) znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z których mogą korzystać klienci Urzędu. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego do biura znajdującego się na parterze i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób. W tym celu można umówić się z pracownikiem Urzędu telefonicznie pod nr tel. (91) 562 40 15. Żeby zostawić list nie trzeba wchodzić na wyższe kondygnacje. Na parterze zainstalowana jest skrzynka na listy (zamykana na klucz). Możesz zostawić tam pismo skierowane do Urzędu. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Musisz mieć jednak certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Pies musi mieć uprząż.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Urząd Miejski w Suchaniu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”. Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu. Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego do komunikowania się z tutejszym Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Burmistrz Suchania, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać e-mailem, faksem, listowanie lub telefonicznie przez inną osobę do: Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska nr 72 73-132 Suchań e-mail sekretariat@suchan.pl tel. 91 562-40-15, Zgłoszenie powinno zawierać: - imię i nazwisko osoby uprawnionej i ewentualnie osoby przybranej, - propozycję terminu skorzystania ze świadczenia, - rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, - kontakt zwrotny, na który zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Więcej informacji: https://www.suchan.pl/strona/menu/83_korzystanie_z_uslug_tlumacza_jezyka_migowego

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Burmistrz Suchania
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Procedura zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz informacja podmiotu publicznego o braku dostępności wraz ze wzorami wniosków dostępna w BIP (bip.suchan.pl) oraz na e-BOI.