Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Umowy na dofinansowanie zadań rewitalizacyjnych w Suchaniu podpisane

W dniu 5 listopada Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar podpisała 2 umowy na dofinansowanie o łącznej wysokości 2.174,997,13 zł na realizację  przedsięwzięć zaplanowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022.

Uzyskane środki w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020 stanowią 85 % kosztów inwestycji, których wartość kosztorysowa to 2.558.820,20 zł.

Projekt pn. "Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych." Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Suchań poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej i drogowej.

Kwota dofinansowania projektu 1 185 366,17 zł.

W tym:

Środki z EFRRR -1 045 911,33 zł,

Środki BP - 139 454,84 zł

W ramach ww. projektu zrealizowane zostaną poniższe zadania inwestycyjne:

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej do kompleksu lekkoatletycznego tj. części ul. Hlonda i części ul. Kwiatowej wraz z budową miejsc postojowych,
  2. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy boisku „Orlik” w Suchaniu, składającego się z bieżni, rozbiegu do skoku w dal zakończonego zeskokami z piaskiem, boiska do piłki plażowej i terenu rekreacji.
  3. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Suchaniu – poprzez pielęgnację istniejącej i nowe nasadzenia roślinności, wykonanie oświetlenia,  ustawienie ławek  parkowych oraz utworzenie miejsc parkingowych.

Projekt pn. „Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań.”

Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Suchań poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury publicznej.

Kwota dofinansowania projektu 989 630,96 zł.

W tym: Środki z EFRRR -873 203,79 zł,

Środki BP – 116 427,17  zł.

W ramach ww. projektu zrealizowane zostaną poniższe zadania inwestycyjne:

  1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchaniupoprzez docieplenie ścian, stropodachu i wymianę stolarki okiennej,
  2. Termomodernizacja budynku OSP i Ośrodka Zdrowia w Suchaniu poprzez docieplenie ścian, stropodachu i zmianę kolorystyki obiektu,

Realizacja ww. inwestycji zaplanowana jest w roku 2019.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.