Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Gmina Suchań  realizuje projekt pn. „Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych.”

Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Suchań poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej i drogowej.

Kwota dofinansowania projektu 1 185 366,17 zł.

W tym:

Środki z EFRR -1 045 911,33 zł,

Środki BP - 139 454,84 zł.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.