Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Ogłoszenie - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

Informuję uprzejmie, że XXXVII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu 27 listopada 2023r. o godz.11.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja przewodniczącej Rady o podpisaniu protokołu z XXXVI  sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2023r.
5.Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy pn.”Gminny Dom Kultury”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą-Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Suchań.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2024.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Suchań na 2023r.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia Komisji odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

1) w dniu  22 listopada 2023 o godz. 10.00 – Komisja Spraw Społecznych
2) w dniu 22 listopada 2023 o godz. 14.00 - Komisja Rewizyjna.

Informacja:
Materiały poświęcone XXXVII sesji Rady Miejskiej w Suchaniu są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w biurze Rady Miejskiej ( pok. Nr 5 )  od poniedziałku do piątku w godz. od.7.30 do 15.30.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Sawczuk