Gmina
Suchań
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Ogłoszenie

Informuję uprzejmie, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023r. o godz.13.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja przewodniczącej Rady o podpisaniu protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2023r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Suchań w 2022r.
 7. Rozpatrzenie informacji:
  1. Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie z działań ratowniczo-gaśniczych i czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie gminy Suchań za 2022r.
  2. Burmistrza Suchania na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Suchań w 2022r.
 8. Informacja Burmistrza Suchania o działalności sportowej Gminy Suchań za rok 2022.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Suchania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2022 rok.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Suchań za 2022r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchań na lata 2023-2026.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia Komisji odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

 1. w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00 – Komisja Rewizyjna,
 2. w dniu 19 kwietnia 2023 o godz. 10.00 – Komisja Spraw Społecznych,

Informacja:

Materiały poświęcone XXXIII sesji Rady Miejskiej w Suchaniu są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w biurze Rady Miejskiej (pok. nr 5)  od poniedziałku do piątku w godz. od.7.30 do 15.30. oraz dostępne na stronie: bip.suchan.pl w zakładce: SYSTEM RADA.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Sawczuk