Gmina
Suchań
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Suchaniu
ul. Kard. A. Hlonda 1 w Suchaniu
tel. 91 562 40 52

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu (tekst jednolity)

1. Przepisy ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Suchaniu, zwana dalej "Biblioteką", działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.);
 3. niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury gminy Suchań działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.

 1. Siedziba Biblioteki znajduje się przy ulicy Kard. A. Hlonda 1 w Suchaniu.
 2. Terenem działania Biblioteki jest gmina Suchań.

§ 4. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Suchania.

§ 5. Biblioteka korzysta z fachowej pomocy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz Książnicy Stargardzkiej.

§ 6. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:

"Gminna Biblioteka Publiczna
73-132 Suchań
ul. Kard. A. Hlonda 1"

§ 7. Biblioteka może używać okrągłej pieczątki zawierającej w środku wizerunek orła i w otoku napis z pełną nazwą Biblioteki.

§ 8. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 9. Mienie Biblioteki jest własnością gminy.

§ 10. Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Suchaniu.

2. Cele i zadania Biblioteki

§ 11. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi kultury.

§ 12. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 2. gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
 3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
 5. popularyzacja książki i czytelnictwa;
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 8. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 9. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 10. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

§ 13. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 14. Biblioteka może prowadzić działalność ponadlokalną na podstawie odrębnie zawartych umów.

3. Organy Biblioteki, jej organizacja, pracownicy

§ 15.

 1. Biblioteką kieruje dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Suchania, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16.

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.
 2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 17. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów oraz zasad określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników Biblioteki oraz Regulaminie premiowania.

§ 18. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 19. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Suchaniu.

§ 20. Przy Bibliotece oraz jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki w formie rad społecznych, powołanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 21. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora.

4. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 22. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury.

§ 23.

 1. Źródłem finansowania działalności Biblioteki są dochody własne i dotacja organizatora.
 2. Podstawą otrzymania dotacji jest złożenie projektu planu rzeczowo-finansowego działalności Biblioteki na kolejny rok budżetowy, zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu organizatora.
 3. Rozliczenie z przyznanej dotacji następuje w terminie, formie i na zasadach określonych przy przyznawaniu dotacji.
 4. Postanowienia końcowe

§ 24. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.