Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Zostań rodziną wspierającą!

Podziel się swoim czasem, doświadczeniem i wiedzą.
Zostań rodziną wspierającą
!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione
od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi, m.in.: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy Asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

– opiece i wychowaniu dziecka,

– prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców
w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt/Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą Wójt/Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą się zgłaszać do:

 Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Pomorska 56a

73-132 Suchań

tel. 91 5624015 wew. 32,37,38

Możesz pomóc i zostać rodziną wspierającą.

Zapraszamy rodziny chętne do współpracy!

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf