Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Rzetelne finanse

W związku z opublikowanym na stronie Pressmania „felietonem”, w którym postawiony został mi zarzut nienależytego dbania o finanse naszej Gminy poprzez wypłacanie diet Radnej, która rzekomo nie zamieszkuje na terenie naszej Gminy wskazuję, że informacje te są nieprawdziwe (są to kłamstwa).

To nie Burmistrz podejmuje decyzje w sprawie wypłaty diet, pozostaje to w gestii Rady Miejskiej. Kwestie związane z ustaleniem wysokości i zasad wypłaty diet regulują przepisy prawa miejscowego, które uchwala Rada Miejska. Zgodnie z obowiązującą uchwałą, Radnemu który nie uczestniczy w pracach komisji lub nie bierze udziału w sesjach Rady potrącane jest 50 % diety.

Pragnę podkreślić, że w wyniku czteromiesięcznej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Szczecinie pod względem rzetelności i gospodarności wydatkowania środków publicznych nie stwierdzono  nieprawidłowości.

Ponadto informuję, że wygaśniecie mandatu Radnego następuję, gdy Radny nie zamieszkuje na terenie Gminy, w której wykonuje swój mandat, a nadzór w tym zakresie sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Po opublikowaniu „felietonu” zwróciłam się do Pani Iwony Krakowiak o ustosunkowanie się do tych zarzutów i w załączeniu publikuję oświadczenie samej Zainteresowanej w tej sprawie.

 

                                                                            Burmistrz Suchania

                                                                             Stanisława Bodnar