Gmina
Suchań
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Praca na zastępstwo

 1. Stanowisko pracy: sekretarka w Referacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suchaniu 
 2. Warunki pracy: praca odbywa się w systemie jednozmianowym w wymiarze 1 etatu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30.

  Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy - na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530). Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu. Praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godz. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, telefon).

  Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Praca wymaga kontaktowania się z innymi pracownikami. Obsługa klienta w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i e-mailowe.   Planowany termin zatrudnienia: maj 2023 r.
 3. Niezbędne wymagania kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie min. średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
  4. staż pracy: nie wymagany,
  5. preferowane doświadczenie w pracy w administracji,
  6. biegła umiejętność obsługi komputera,
  7. samodzielność i dobra organizacja pracy.
 4. Zadania wykonywane na stanowisku: obsługa kancelaryjna sekretariatu Burmistrza Suchania, w tym min.: przyjmowanie, rejestracja, podział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek, obsługa elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, poczty e-mail, wysyłanie korespondencji i przesyłek, obsługa systemu e-OBIEG, przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza, prowadzenie ewidencji: upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza,  poświadczania autentyczności podpisu oraz zgodności z oryginałem dokumentów, zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony klauzulą o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”,
  2. życiorys - curriculum vitae,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie dokumentów do Urzędu Miejskiego w Suchaniu, w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. 

Suchań, dnia  21.04.2023 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Suchań, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, które nam pomagają w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.