Gmina
Suchań
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Planowanie przestrzenne

Dokumentami określającymi politykę przestrzenną Gminy Suchań, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego są:

 1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (2 plany obejmujące tereny pod budowę elektrowni wiatrowych),
 3. decyzje o warunkach zabudowy – wydawane dla nieruchomości, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniosek o wydanie decyzji powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 • kontynuacja istniejącej zabudowy (tzw. zasada dobrego sąsiedztwa),
 • dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, 
 • nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów,
 • zgodność z przepisami dot. ochrony środowiska, czy prawa budowlanego,
 • inwestycja nie znajduje się w strefie objętej zakazem budowy obiektów.

W latach 2022 - 2023 wydałam łącznie 74 decyzji dotyczących m.in. zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i usługowej. Wszystkie decyzje były decyzjami pozytywnymi.