Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Pieniądze z WIR-u na skatepark w Suchaniu i dla mieszkańców

W lutym odbył się warsztat poświęcony istotnym kwestiom dotyczącym działalności Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, którego członkiem jest Gmina Suchań.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyła Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar, podsumowano proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, dyskutowano nad propozycjami kryteriów wyboru operacji w ramach nowej LSR na lata 2023-2027 oraz omówiono przyszłe kierunki współpracy w ramach Stowarzyszenia.

Dla nas najważniejszymi ustaleniami z tego spotkania są:

  1. Gmina Suchań będzie aplikowała o środki na budowę skateparku w ramach LSR na lata 2023-2027, przedsięwzięcie 2.1 „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej"

2) mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z Gminy Suchań w ramach nowej LSR 2023-2027, będą mogli wnioskować o dofinansowanie w ramach działań tj.  podejmowanie oraz rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, tworzenie oraz rozwijanie gospodarstw agroturystycznych, tworzenie i rozwój zagród edukacyjnych.

Podczas warsztatu został również przedstawiony planowany projekt „Pomorskiej Drogi Pszczelej”, który będzie realizowany w ramach programu Interreg na lata 2021-2027 – Priorytet 2: Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody.

Projekt ten obejmie 27 gmin, w tym Gminę Suchań i ma na celu odpowiedź na problem malejącej populacji owadów zapylających, który stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności naszego regionu. Założenia projektu obejmują tworzenie tzw. Zakątków Bioróżnorodności lub alei drzew owocowych, wśród których umieszczone zostaną autorskie domki dla owadów zapylających oraz tablice edukacyjne. W ramach projektu przewidziane są również działania miękkie, takie jak szkolenia, warsztaty i spotkania, które poruszają tematykę zapylaczy, ich wpływ na zachowanie bioróżnorodności oraz przybliżają mieszkańcom gmin problematykę bioróżnorodności.

Spotkanie było ważnym momentem refleksji nad dotychczasowymi działaniami oraz okazją do ustalenia kluczowych kierunków działań na przyszłość, mających na celu rozwój Gminy Suchań i jej otoczenia.