Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Suchań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Burmistrz Suchania działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Suchań

I.RODZAJ ZADANIA
1.Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, na terenie gminy Suchań, w obiektach gminnych, w miejscowościach:
1)Tarnowo w wymiarze 5 dni w tygodniu,
2)Suchanówko w wymiarze 5 dni w tygodniu.
2.Placówki wsparcia dziennego funkcjonować powinny przez 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników oraz rodziców/opiekunów.
3.Oferent zobowiązuje się w szczególności do prowadzenia placówek wsparcia dziennego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4.Placówka wsparcia dziennego zapewnia uczestnikom:
1)opiekę i wychowanie,
2)pomoc w nauce,
3)organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
4)współpracę z rodzicami/opiekunami oraz placówkami oświatowymi,
5)dożywianie w miarę możliwości.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
1.Maksymalna wysokość środków Gminy Suchań przeznaczonych na realizację zadania wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w rozbiciu po 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na placówkę,
2.Kwota dotacji może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Suchań w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
2.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania na druku, którego wzór ustalono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Niedopuszczalna jest zmiana wzoru oferty.
4.Realizacja zadania nastąpi w formie wspierania realizacji zadania. Wymagany jest wkład własny oferenta w wysokości nie mniej niż 20% całkowitych kosztów zadania, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe własne oraz wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i wolontariuszy).
5.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadań umowy z zachowaniem formy pisemnej.
6.Środki finansowe otrzymane w formie dotacji wykorzystane zostaną zgodnie z celem na jaki je uzyskano i na warunkach określonych w umowie.
7.W ramach dotacji będą pokrywane jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami np. umowami, fakturami, rachunkami.
8.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 5% wartości pozycji.

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1.Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
2.Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności art. 25, 26, 27 i 28 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.), ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 poz. 1304 ze zm.), w szczególności w zakresie standardów ochrony małoletnich - art. 22b i art. 22c,  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).  
3.Warunki realizacji zadania określa umowa.
4.Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).  
5.Przed zatrudnieniem kadry  lub dopuszczeniem osoby do innej działalności (np. wolontariat) związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem  lub z opieką nad małoletnimi w placówce wsparcia dziennego oferent zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.).
6.Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.
7.Pierwszeństwo do przebywania w placówce posiadają dzieci, młodzież skierowane przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz sąd.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1.Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).  
2.Do oferty należy załączyć wymienione dokumenty:
1)statut organizacji,
2)w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
3)w przypadku, wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4)oświadczenie o dysponowaniu wykwalifikowaną kadrą, przygotowaną do pracy z dziećmi, spełniającą wymogi określone w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).
3.Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
4.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać/ przesłać w jednym egzemplarzu w/do Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Suchań”.
5.Oferty sporządzone niezgodnie z ogłoszeniem i obowiązującymi przepisami nie będą rozpatrywane.
6.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.
7.W przypadku braków formalnych ofert możliwe jest ich uzupełnienie w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku nieuzupełnienia braków w ww. terminie oferta zostanie odrzucona.
8.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9.Czas związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

VI.  TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
1.Oceny złożonych ofert według kryteriów formalnych oraz merytorycznych dokona Komisja konkursowa, powołana w oparciu o przepisy art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Przewodniczący Komisji konkursowej w dniu zakończenia oceny złożonych ofert przedstawi Burmistrzowi Suchania protokół z posiedzenia Komisji konkursowej.
3.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Suchania.
4.Decyzja Burmistrza Suchania o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.
5.Burmistrz Suchania zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
6.Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
1)złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
2)złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
3)zawierającą wszystkie wymagane załączniki.
7.Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria merytoryczne:
1)merytoryczna zgodność oferty ze statutem lub innym dokumentem stwierdzającym zakres działalności podmiotu – ocena w skali 0-5 pkt,
2)zgodność merytoryczna oferty z zadaniami wyszczególnionymi w ogłoszeniu – ocena w skali 0-10 pkt,
3)zakres rzeczowy planowanych działań – ocena w skali 0-30 pkt,
4)efektywność zadania (ilość mieszkańców objętych ofertą) – ocena w skali 0-5 pkt,
5)realność wykonania zadania, posiadanie przez oferenta niezbędnych do realizacji zadania zasobów kadrowych i rzeczowych – ocena w skali 0-20 pkt,
6)wysokość wkładu własnego oferenta i jego wiarygodność – ocena w skali 0-20 pkt,
7)dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań publicznych – ocena w skali 0-10 pkt.
8.Na ostateczną ocenę merytoryczną Komisji składa się średnia arytmetyczna z indywidualnych ocen każdego z jej członków.
9.Minimalna ilość punktów, która kwalifikuje ofertę do udzielenia dotacji wynosi 50 pkt.
10. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suchaniu www.suchan.pl ,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72.

VII. INFORMACJE O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU
Zrealizowane przez Gminę Suchań w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 30.000,00 zł.

Zarządzenie nr 124/2023.pdf

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf