Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Ogłoszenie - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

Informuję uprzejmie, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023r. o godz.11.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja przewodniczącej Rady o podpisaniu protokołu z XXXVII  sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2023r.
5.Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2024.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2024-2027.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy Suchań na 2023r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy pn.”Gminny Dom Kultury” w Suchaniu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchań na lata 2024-2028.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Suchań na lata 2024 – 2027.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Suchań, Gminy Dobrzany, Gminy Recz oraz Gminy Stargard.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Suchań porozumień międzygminnych z Gminami Recz, Dobrzany oraz Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Suchaniu na rok 2024.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2024 rok.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2024 rok.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie sesji.
21. Spotkanie świąteczno – noworoczne.

Posiedzenia Komisji odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:
1)    w dniu 14 grudnia 2023r. o godz. 10.00 – Komisja Spraw Społecznych,
2)    w dniu 14 grudnia 2023r. o godz.12.00 – Komisja Skarg Wniosków i Petycji,
3)    w dniu 14 grudnia 2023 o godz. 14.00 - Komisja Rewizyjna.


 PRZEWODNICZĄCA RADY
 Małgorzata Sawczuk