Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska

Burmistrz Suchania ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

2. Warunki pracy: praca odbywa się w systemie jednozmianowym w wymiarze 1 etatu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30.

Stanowisko bezpośrednio podległe dla Zastępcy Burmistrza.

Rodzaj umowy: w przypadku osób podejmujących po raz pierwszych pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony nie dłuższy  niż 6 miesięcy, z możliwością dalszego zatrudnienia. Planowany termin zatrudnienia wrzesień 2023 r. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

Praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godz. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, telefon).

Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na zewnątrz oraz wyjazdami w teren. Praca wymaga kontaktowania się z innymi pracownikami. Obsługa klienta w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i e-mailowe. 

3. Niezbędne wymagania kandydatów:

          1) obywatelstwo polskie,

           2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

           3) wykształcenie wyższe i nie wymagany staż pracy bądź średnie i 3 letni staż pracy, 

          4) staż pracy: zależny od wykształcenia (pkt 3),

           5) nieposzlakowana opinia,

          6) osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

          7) biegła umiejętność obsługi komputera,

           8) prawo jazdy kat. ,,B”.         

4. Dodatkowe wymagania kandydatów:

          1) profil i kierunek wykształcenia umożliwiający wykonywanie zadań na stanowisku,

          2) preferowane doświadczenie w pracy w administracji - doświadczenie przy wykonywaniu podobnych zadań,

          3) znajomość przepisów: ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,       udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo wodne,

          4) umiejętność pracy w zespole,

          5) samodzielność i dobra organizacja pracy.

5. Zadania wykonywane na stanowisku:

            1) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska,

            2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,

            3) koordynowanie spraw związanych z ochroną przyrody,

            4) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

            5) udostępnianie informacji o środowisku,

            6) likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci,

            7) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

            8) prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew lub krzewów oraz z zakresu leśnictwa,

            9) wyznaczanie i aktualizacja aglomeracji wyposażonych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,

            10) prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,

            11)  ) obsługa systemu obróbki danych ze stacji zlewczej ścieków.

6. Wymagane dokumenty:

          1) list motywacyjny opatrzony klauzulą o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”,

          2) życiorys - curriculum vitae,

          3) kserokopie świadectw pracy – jeśli dotyczy,

          4) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

          5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

          6)  kserokopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

          7) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

          8) oryginał kwestionariusza osobowego,

          9) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

          10) kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – jeśli dotyczy.

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. ochrony środowiska” w terminie do dnia 11 sierpnia 2023  r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 

8. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.suchan.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

Ponadto informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia
(w czerwcu 2023 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Suchań, dnia  20.07.2023 r.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz - wzór

Klauzula RODO