Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Suchań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Burmistrz Suchania zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Suchań w 2024 roku.

Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań lub przesyłać drogą pocztową na ww. adres w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz.12.00.

O zachowanym terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu. Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy wchodzą w skład komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie są wolontariuszami wykonującymi świadczenia na rzecz podmiotów ubiegających się o dotację,
  3. nie są członkami organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów podmiotów ubiegających się o dotację,
  4. nie pozostają z żadnym wnioskodawcą biorącym udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  5. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i podmioty, które mają siedzibę na terenie Gminy Suchań. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone w § 18 Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXVI/353/2023 Rady Miejskiej w Suchaniu  z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 5846).

Ogłoszenie o naborze kandydatów.pdf

Zgłoszenie - wzór.docx