Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Ogłoszenie

Informuję uprzejmie, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023r. o godz.13.15 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja przewodniczącej Rady o podpisaniu protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2023r.

5. Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie raportu  Burmistrza Suchania o stanie Gminy Suchań za rok 2022.

a)  debata nad raportem o stanie Gminy Suchań za rok 2022,

b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania  wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2022:

a) przedstawienie sprawozdania Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań,

b) przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia,

c) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Suchań,

d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchań.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2022:

a) wniosek Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie absolutorium. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Suchań w lokalnej grupie działania Stowarzyszenia ‘WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchań do porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego oraz opracowania i wdrożenia strategii terytorialnej innego instrumentu terytorialnego (IIT)

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji w latach 2024-2028 realizacji programu polityki zdrowotnej pn.:”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia Komisji odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

  1. w dniu  15 czerwca 2023 r. o godz.14.00 – Komisja Rewizyjna,
  2. w dniu  15 czerwca 2023 o godz.  10.00 – Komisja Spraw Społecznych,
  3.  w dniu 15 czerwca 2023 o godz.12.00 – Komisja Skarg Wniosków i Petycji.

Informacja:

Materiały poświęcone XXXIV sesji Rady Miejskiej w Suchaniu są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w biurze Rady Miejskiej ( pok. Nr 5 )  od poniedziałku do piątku w godz. od.7.30 do 15.30. oraz dostępne na stronie: bip.suchan.pl w zakładce: SYSTEM RADA.

                                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Sawczuk