Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2024
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 1 lutego 2024 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załączniku do rozporządzenia, za obszar, na którym występuje
zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – afrykańskiego pomoru świń.
§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2981, poz. 3711, poz. 4388 oraz poz. 5515).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Wojewoda Zachodniopomorski
Adam Rudawski