Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

O G Ł O S Z E N I E

Informuję uprzejmie, że XL sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się w dniu 18 marca 2024r. o godz.12.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja przewodniczącej Rady o podpisaniu protokołu z XXXIX  sesji Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2024r.
5.Sprawozdanie Burmistrza  z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za rok 2023.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Suchania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023r.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2024 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2019-2023”, za lata 2021-2023.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 r.”
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2024r.
13. Informacja Burmistrza Suchania z kierunków działania Burmistrza Suchania za lata 2018-2023 ( po pobrania pod poniższym linkiem https://suchan.pl/strona/dzialania-inwestycyjne-gminy-suchan-w-kadencji-2018-2023
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia Komisji odbędą się w Urzędzie Miejskim w Suchaniu:
1)    w dniu 14 marca 2024r. o godz. 11.00 – Komisja Spraw Społecznych,
2)    w dniu 14 marca 2024r. o godz.14.00 – Komisja Rewizyjna.


                                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY
                                                                                               Małgorzata Sawczuk