Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"

Na podstawie § 8, w związku z § 6 pkt 2 Uchwały Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Suchań w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zawiadamiam,

że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suchań bip.suchan.pl zamieszczony został projekt uchwały w sprawie przyjęcia  ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Pisemne opinie dotyczące projektu uchwały mogą być składane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w terminie 10 dni od daty zamieszczenia na stronie BIP, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Opinie można przesyłać również w formie elektronicznej:

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e PUAP. Adres skrytki ePUAP: /wwg6ja101l/Skrytka (podpisane profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
  2. za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@suchan.pl,

Osoba prowadząca sprawę: Grażyna Siwek.

Suchań, dnia 18.10.2022 r.