Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

W dniu 24.02.2024 r. Burmistrz Suchania uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy.

Burmistrz podziękowała Druhnom i Druhom za gotowość niesienia pomocy mieszkańcom Gminy Suchań i dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego. OSP Wapnica w 2023 r. wzięła udział w 31 akcjach, tj. pożarach (4), wypadkach (5), pompowaniu wody (7), usuwaniu drzew (10) i innych (5).

Zgodnie z aktami prawnymi do podstawowych obowiązków gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy zapewnienie bazy lokalowej, specjalistycznego sprzętu, w tym środków łączności, umundurowania, finansowanie szkoleń, ubezpieczenia i badań lekarskich druhów i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz wypłata należnych świadczeń i wyżywienie strażaków ochotników podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Natomiast do zadań OSP należy m.in. podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pierwszej pomocy oraz propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez odpowiednio wyszkolone druhny i druhów.

W roku 2023 na bieżące utrzymanie oraz realizację zadań inwestycyjnych w OSP Wapnica wydatkowano 151.369,40 zł, w tym:

  1. docieplono stropodach strażnicy - 56.672 zł,
  2.  zbudowano dojazd - 41.345 zł,
  3. wyburzono i wykonano schody – 6.027 zł. 

W chwili obecnej priorytetowym zadaniem jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Wapnicy. Pani Burmistrz podjęła decyzję, że będzie ubiegać się o środki unijne na jego zakup.

Podczas sobotniego spotkania sprawozdawczego została zainicjowana współpraca OSP Wapnica i Burmistrz Suchania na rzecz realizacji zadania pn.  „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Wapnica”.  

Na mocy zawartego porozumienia Burmistrz Suchania zobowiązuje się do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, zabezpieczenia wkładu własnego, a po zaakceptowaniu wniosku do zrealizowania i rozliczenia projektu.

OSP Wapnica zobowiązuje się przekazać na zakup wozu środki w wysokości 51.250 zł. 

To kolejne przedsięwzięcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Suchań.