Gmina
Suchań
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Ogłoszenie - praca

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHANIU POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Warunki naboru w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawiono poniżej:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz w Krajowym Rejestrze Karnym.

2. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

3. Zadania asystenta rodziny określa art. 15 w/w ustawy.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

2. Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2. list motywacyjny – podpisane odręcznie,

3. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),

4. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7. oświadczenie kandydata o niekaralności,

8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd albo że taki obowiązek na nim nie ciąży,

10. zaświadczenie o nie figurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

11. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

Osoby zainteresowane mogą składać CV do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchaniu ( adres: ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań) do dnia 17 lipca 2024r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 5624 015 wew. 32 pon.- pt. w godz. 7:30 do 15:30.

Uwaga: osoba, która zostanie zatrudniona jest zobowiązana dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

do pobrania informacja