Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest środa 01 lutego 2023, imieniny: Brygidy i Ignacego
Zarządzanie kryzysowe i sprawy wojskowe

dodano: 2021-12-07 11:54:49

AKTUALNE OSTRZEŻENIA - REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne, hydrologiczne i inne są publikowane na stronie internetowej Regionalnego Systemu Ostrzegania na witrynie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Aplikacja mobilna RSO

Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone). Aplikację można wyszukać po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. W marcu 2018 r. udostępniono nową wersję aplikacji, wzbogaconą o funkcję geolokalizacji oraz udogodnienia dla osób niedowidzących. Z kolei od połowy lutego 2019 r. nie jest możliwe pobranie starej wersji aplikacji. Mimo to, użytkownicy poprzedniej wersji nadal mogą z niej korzystać na niezmienionych zasadach.

Aplikacja umożliwia dostęp do komunikatów generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego poszczególnych urzędów wojewódzkich na terenie Polski oraz przez MSWiA. 

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO podzielone są na następujące kategorie tematyczne: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód (wodowskazów).

Aplikacja została zaopatrzona również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacji różnego rodzaju zagrożeń.

Pobierz aplikację "RSO"

 

Informacje na temat koronawirusa SARS-Cov-2

Poniżej przekazujemy odnośniki do stron internetowych, na których zamieszczone są materiały multimedialne na temat koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11682


ZAKRES SPRAW DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU WOJSKOWEGO

KWALIFIKACJA  WOJSKOWA:

CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA?
Kwalifikacja wojskowa – obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzają ją wojewodowie - każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast.
KTO PODLEGA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni,  w wieku do 24 roku życia, którzy dotychczas nie stawili się do kwalifikacji.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej mogą również podlegać kobiety, w wieku od 19 do 24 roku życia, które posiadają kwalifikacje niezbędne dla Sił Zbrojnych np. medyczne.
Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.
NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?
Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

REKOMPENSATA UTRACONEGO WYNAGRODZENIA LUB DOCHODU ZA ĆWICZENIA WOJSKOWE

Zakres sprawy: Ustalenie rekompensaty za utracone wynagrodzenia lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Wymagane dokumenty: 
1)    Wniosek, 
2)    Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej), 
3)    Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań.

Opłata skarbowa: Nie pobiera się.

Termin:  Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25. sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Dodatkowe informacje: W zaświadczeniu o uzyskanych dochodach od pracodawcy winna być podawana kwota brutto wynagrodzenia. Wysokość kwot, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych na wniosek żołnierza stwierdza: naczelnik urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą; pracodawca – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku służby; Wójt/Burmistrz/Prezydent – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się włącznie z działalności rolniczej.

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o wypłatę rekompensaty: 

  format edytowalny    format PDF     

 Wzór zaświadczenia:  

  format edytowalny    format PDF

UZNANIE ZA OSOBĘ POSIADAJĄCĄ NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ALBO ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Wymagane dokumenty: 
1)    Wniosek.
2)    Karta powołania lub zaświadczenie z jednostki wojskowej lub Wojskowej Komendy Uzupełnień o odbywaniu służby wojskowej.
3)    Odpis aktu małżeństwa.
4)    Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
5)    Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach przez członków rodziny.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań.

Opłata skarbowa: Nie pobiera się.

Termin załatwienia: Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:  art. 127 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wniosek do pobrania:

  format edytowalny         format PDF

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z dwiema ciekawymi aplikacjami utworzonymi przez policje:

1. Strona internetowa Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

2. Aplikacja Moja Komenda

 

Ciekawe strony:

1. ZUW Szczecin - Regionalny System Ostrzegania,

2. Porady Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

3. Porady Państwowej Straży Pożarnej,

 

Ważne telefony:

Urząd Miejski w Suchaniu tel. 91 - 562-40-15, fax 91 - 562-40-15
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu tel. 91 - 562-40-15, fax 91 - 562-40-15
Pogotowie ratunkowe 999 lub 112
Straż pożarna 998 lub 112
Policja 997 lub 112
Posterunek Policji w Suchaniu 91- 481-35-90
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

91-430-33-42, 696-031-168, infolinia 800-170-010

e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.pl.

 

Alarmowanie i ostrzeganie:

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

Alarmy

Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.

Sygnały alarmowe

Ogłoszenie alarmu:

 • sygnał akustyczny: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, 
 • w środkach masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............,
 • wizualny sygnał alarmowy: znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej. 

Odwołanie alarmu:

 • sygnał akustyczny: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut,
 • w środkach masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............

Komunikaty ostrzegawcze

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami:

 • sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. ..... może nastąpić skażenie................................. (rodzaj skażenia) w kierunku ......................, 
 • sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj skażenia) dla ..................

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami:

 • sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj zakażenia) dla ..................

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska:

 • sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................... (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców),
 • sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj klęski) dla ..................

UWAGA! Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Pamiętaj:

 • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,
 • sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie,
 • gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się,
 • nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
5143486
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe