Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest wtorek 26 października 2021, imieniny: Lucjana i Ewarysta
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

dodano: 2021-06-15 09:35:50

Komunikat

Szanowni Państwo

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, uwzględniając zmiany w obostrzeniach w związku 

ze stanem epidemii COVID-19 w Polsce, informujemy o zmianach w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Stargardzkiego. 

Bezpośrednie wizyty w punktach na obszarze powiatu wznawia się od miesiąca czerwca 2021 r.  

 

W Gminie Suchań dyżury odbywają się w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu w następujących dniach:

wtorek od godz. 11.00 - 15.00

środa 13.00 - 17.00

piątek 8.00 - 12.00.

 Ewentualne zmiany w pracy punktów mogą wynikać z indywidualnej sytuacji epidemicznej zaistniałej w gminie - w miejscu lokalizacji punktu NPP lub NPO.

Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl

oraz w BIP urzędu.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązuje rejestracja tel. pod nr 91 48 04 919 lub 91 48 04 923 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.   

 

W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stargardzkiego zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie  tel. 91 4804919 lub 91 4804923 w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

/pliki/suchan/pliki/KARTA%20INFORMACYJNA%20NPP%20NA%202021.doc

/pliki/suchan/pliki/SKM_364e21061109230.pdf

/pliki/suchan/pliki/Odblokowanie%20punkt%C3%B3w.docx

/pliki/suchan/pliki/SKM_364e21052714380.pdf

/pliki/suchan/pliki/SKM_364e21061109220.pdf

/pliki/suchan/pliki/LISTA%20JEDNOSTEK%20NP.pdf

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA OBSZARZE POWIATU STARGARDZKIEGO

 

Komunikat

Szanowni Państwo

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu  epidemii w Polsce zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Stargardzkiego w formie bezpośrednich wizyt w punktach.

Ograniczenie zostaje nałożone do odwołania

Pomoc świadczona będzie wyłącznie za pośrednictwem komunikacji na odległość. Preferowana jest forma kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez komunikator internetowy lub telefonicznie.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości w zakresie rozmów telefonicznych z przyczyn czasowych (obejmujących czas rozmowy) preferowane jest kontaktowanie się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.

W związku z powyższym prosimy o wypełnianie załączonego pisma wraz
z oświadczeniem  i przekazywanie skanu na adres Starostwa Powiatowego
w Stargardzie – stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl wpisując w tytule nieodpłatna pomoc prawna.

W informacji należy wskazać Państwa inicjały –tj. pierwszą literę imienia oraz pierwszą literę nazwiska – zatem w tytule informacji: nieodpłatna pomoc prawna XX (symbole X stanowią inicjały) do informacji należy załączyć skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego WNIOSKU

W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon
(na wskazane poniżej numery telefonów) co zostanie odpowiednio odnotowane przez osobę odbierającą oświadczenie
.

W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stargardzkiego zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie  tel. 91 4804919 lub
91 4804923 w godzinach 8.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

/pliki/suchan/pliki/KOMUNIKAT-2(2).pdf

/pliki/suchan/pliki/NPP%202021%20(2).pdf

/pliki/suchan/pliki/wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-nowa-wersja%20po%20nowelizacji(1).docx

/pliki/suchan/pliki/Lista_Starosty_na_2021.pdf

/pliki/suchan/pliki/LISTA_STAROSTY_NA_2021.docx

Burmistrz Suchania informuje, że w Urzędzie Miejskim w Suchaniu (pomieszczenia na parterze budynku) działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 01 stycznia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w następujących dniach:

 • wtorek w godz. 11.30-15.30 - nieodpłatna pomoc prawna 

 • środa w godz. 13.00-17.00 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • piątek w godz. 8.00-12.00 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego,
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie,
które z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia. Doradcy obywatelscy wskazani
w 2020 r. przez wyłonioną Fundację posiadają jednocześnie tytuł radcy prawnego.

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Zgodnie z art. 3 ustawy nieodpłatna pomoc prawna polega na;
 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

 1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej

działalności

 

Zgodnie z art. 3a ustawy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Zgodnie z art.  4a. ustawy nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,

w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Wymagane dokumenty

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnych mediacji, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Termin załatwienia sprawy

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty
w punkcie, za pośrednictwem nr telefonu:

Tel. 91 48-04-923 w godzinach 8.00-15.00.

 

Dla osób uprawnionych dostępna jest całodobowa infolinia 22 100 46 59 której celem jest udzielanie wskazówek umożliwiających właściwe przygotowanie się do wizyty w punkcie.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

Informacje dodatkowe

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Tel. 91 480 49 23, e-mail: ; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

/pliki/suchan/pliki/Powiat%20Stargardzki.docx

 

 

 


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
4432137
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe