Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest środa 01 lutego 2023, imieniny: Brygidy i Ignacego
Charakterystyka projektu

dodano: 2015-12-01 11:56:40

Człowiek  – najlepsza inwestycja

 

,,Włącz myślenie”- innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

Projekt realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia-projekty konkursowe

 

MERYTORYCZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

1.Cel projektu

 

Podniesienie do 08.2015r. Jakości oferty edukacyjnej szkół z województwa zachodniopomorskiego poprzez opracowanie, wdrożenie w ośmiu klasach pierwszych obejmujących w roku szkolnym 2014-2015, 193 (94 K) uczniów i upowszechnienie jednego Innowacyjnego Programu Nauczania (kształcącego w szczególności umiejętność myślenia naukowego) oraz komplementarnej do niego obudowy dydaktycznej.

 

2.Założenie podstawowe

 

 Projekt ,, Włącz myślenie”- innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego zakłada:

 1. Zwiększenie poziomu dostosowania do potrzeb uczniów programu nauczania dla klas I Szkół Podstawowych w Suchaniu, Chociwlu i Marianowie poprzez opracowanie, zatwierdzenie i upowszechnienie jednego Innowacyjnego Programu Nauczania/IPN/.
 2. Podniesienie potencjału dydaktycznego Szkół Podstawowych w Suchaniu, Chociwlu i Marianowie umożliwiającego skuteczną realizację Innowacyjnego Programu Nauczania poprzez opracowanie komplementarnej do niego obudowy dydaktycznej złożonej m. in. z multimedialnych pomocy dydaktycznych.
 3. Ulepszenie nauczania w klasach I Szkół Podstawowych w Suchaniu, Chociwlu i Marianowie poprzez wdrożenie Innowacyjnego Programu Nauczania ukierunkowanego na rozwój umiejętności myślenia naukowego obejmującego w roku szkolnym 2014/2015 193 (94K) uczniów w/w szkół.

 

3. Realizacja projektu

W ramach zrealizowanego projektu opracowano autorski Innowacyjny Program Nauczania – „Włącz Myślenie”.

Program WŁĄCZ MYŚLENIE to propozycja takiej organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale przede wszystkim temu, żeby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się samodzielnego i krytycznego myślenia, wyciągania wniosków i uogólniania. Uczniowie w wieku wczesnoszkolnym funkcjonują jeszcze na poziomie myślenia konkretnego. Proponowane im okazje edukacyjne i doświadczenia powinny pomóc stopniowo przechodzić od myślenia konkretnego na poziom myślenia abstrakcyjnego, co trwa długo i wymaga wielu odpowiednio zaprojektowanych doświadczeń.

Program, wymaga od nauczyciela, osoby odpowiedzialnej za realizację programu, elastyczności i dostosowania celów operacyjnych oraz sposobów realizacji do możliwości i potrzeb uczniów, konkretnej sytuacji i konkretnej szkoły.  Można go modyfikować w zależności od możliwości (środowiskowych , lokalowych) i sytuacji dydaktycznej.

 Opracowany w ramach projektu program poddany został recenzji. IPN został zatwierdzony do realizacji przez dyrektorów wszystkich szkół wdrażających w Suchaniu Chociwlu i Marianowie. 

W celu realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu przeprowadzono procedury przetargowe za pomocą, których wyłoniono wykonawców poszczególnych zadań.

W ramach zadania 1 projektu opracowano:

• 1 Innowacyjny Program Nauczania

• 1 raport analizy eksperckiej

• Uzyskano 3 pozytywne decyzje dyrektorów szkoły w Suchaniu Chociwlu i Marianowie zatwierdzające powstały IPN.

Projekt zakładał również opracowanie  obudowy  dydaktycznej do nowopowstałego Programu nauczania.

W trakcie realizacji projektu  opracowano następujące elementy obudowy dydaktycznej.

958 scenariuszy zajęć w tym:

 • 310 scenariuszy do klasy I  
 • 310 scenariuszy do klasy II 
 • 338 scenariuszy do klasy III

Wszystkie opracowane scenariusze zajęć zostały przystosowane pod względem graficzny i technicznym do wymogów projektowych.

Ponadto opracowano 480 e Doświadczeń Młodego Naukowca w tym:

 • 154  - eDMN do klasy I
 • 156 - eDMN do klasy II,
 • 170 - eDMN do klasy III, 

Do eDMN opracowano  karty pracy.

Nad opracowaniem obudowy dydaktycznej nadzór sprawowali koordynatorzy administracyjno merytoryczni projektu. Koordynatorzy wyłonieni zostali w ramach procedury PZP.

Kolejny etap realizacji projektu związany był  wdrażaniem i upowszechnianiem w trzech szkołach podstawowych w Suchaniu Marianowie oraz Chociwlu Innowacyjnego Programu Nauczania wraz z opracowaną w ramach projektu obudową dydaktyczną.

IPN wdrożony został w 3 pierwszych klasach w SP w Suchaniu, w 3 klasach w SP w Chociwlu  oraz w 3 klasach w SP Marianowo.

Łącznie wsparciem objętych zostało 160 uczniów z powyższych szkół. Wsparciem objętych zostało również 8 nauczycieli realizujących projekt. Wdrażanie projektu rozpoczęło się od 01.09.2014 r. wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015.

W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji projektu opracowany został e-Poradnik dla nauczycieli. Poradnik został przystosowany pod względem graficznym i technicznym do wymogów projektowych.

Nad procesem wdrażania programu stały nadzór pełnił specjalista ds. wdrożenia programu. Nauczyciele wdrażający program poddawani byli ma bieżąco monitoringowi i ewaluacji. Produkty powstałe podczas projektu zamieszczane były są na stronie internetowej beneficjenta www.zspsuchan.pl oraz przekazywane szkołom realizującym projekt, a także IP2.

Dodatkowo w celu podniesienia potencjału dydaktycznego nauczycieli realizujących program zorganizowano cykl 3 szkoleń dla nauczycieli. Szkolenia przeprowadzono w 3 SP w Marianowie Chociwlu i Marianowie. W ramach zadania 3 opracowano

- 1 poradnik dla nauczycieli

- 10 raportów specjalisty ds. wdrożenia

- 1 komplet materiałów ze szkolenia.

W ramach projektu osiągnięto i zrealizowano wszystkie zaplanowane wskaźniki.


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
5143554
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe