Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest poniedzialek 22 października 2018, imieniny: Filipa i Kordulii
Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska

dodano: 2017-12-06 10:00:08

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Suchania ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań

1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. ochrony środowiska

2. Warunki pracy: praca wykonywana w wymiarze 1 etatu na w/w stanowisku w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, ul. Pomorska 72. Stanowisko bezpośrednio podległe dla Zastępcy Burmistrza. Rodzaj umowy: w przypadku osób podejmujących po raz pierwszych pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością dalszego zatrudnienia. Termin zatrudnienia: od 01 lutego 2018 r.

Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na zewnątrz. Praca wymaga kontaktowania się z klientami i innymi stanowiskami pracy. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30.

3. Niezbędne wymagania kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie wyższe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

4. Dodatkowe wymagania kandydatów:

1) preferowany kierunek wykształcenia: ochrona środowiska, prawo, administracja,

2) znajomość ustaw:

- z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

- z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

3) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,

4) samodzielność i dobra organizacja pracy,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) doświadczenia przy wykonywaniu podobnych zadań,

7) prawo jazdy kat. ,,B”.

5. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska,

2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,

3) koordynowanie spraw związanych z ochrona przyrody,

4) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

5) udostępnianie informacji o środowisku,

6) likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci,

7) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

8) prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew lub krzewów oraz z zakresu leśnictwa,

9) wyznaczanie i aktualizacja aglomeracji wyposażonych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,

10) prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) kserokopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

8) oryginał kwestionariusza osobowego,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

10) kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – jeśli dotyczy,

11) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie (parter - pok. nr 7) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko ,,Podinspektor ds. ochrony środowiska” w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

8. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.suchan.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

12. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochranie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Ponadto informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia (w listopadzie 2017 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Burmistrz Suchania

Urząd Miejski w Suchaniu

ul. Pomorska 72

73-132 Suchań

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracownika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

3) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,

4) obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

Suchań, dnia 06.12.2017 r.

 

Burmitrz Suchania 

Stanisława Bodnar

 

/pliki/suchan/pliki/SKM_C224e17120609450.pdf

/pliki/suchan/pliki/kwestionariusz.pdf


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2839945
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe