Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest niedziela 21 stycznia 2018, imieniny: Agnieszki

dodano: 2016-03-23 14:00:50

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchaniu
ogłasza nabór na asystenta rodziny.
 
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę – przewidywany okres zatrudnienia 15.04.2016r. – 31.12.2016 r.
Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:
 
1) posiada:
a) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
b) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, albo studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2 )nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4 ) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania wskazane:
1.    prawo jazdy i własny samochód,
2.    znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
3.    kultura osobista,
4.    znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5.    umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
6.    wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
7.    znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy,
8.    samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy oraz kreatywność,
9.    umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
10.   nieposzlakowana opinia.
 
Do zadań asystenta rodziny będzie należeć w szczególności:
1.    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w porozumieniu z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty),
2.    opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który ma być skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3.    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4.    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5.    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6.    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
7.    wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8.    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9.    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
10.  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
11.   udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
12.   podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
13.   prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14.   prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
15.   dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny OPS,
16.   monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
17.   sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
18.   współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
19.   współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędn
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie,
2.    kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
3.    kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
4.    kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
5.    pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.    pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7.    oświadczenie kandydata o niekaralności,
8.    oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
9.    oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd albo że taki obowiązek na nim nie ciąży,
10. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."
Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 8 kwietnia 2016r. r. do siedziby  Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu  , pok. Nr 9 lub 10  albo pocztą na adres :Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu  ul. Pomorska 72,  73-132 Suchań .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 5 624 015  w  pon.- pt w godz. 7,30 do 15:00.
Kierownik OPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.
    Kierownik            
  Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchaniu          
Danuta Jaworska     

e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2530555
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe