Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest czwartek 15 kwietnia 2021, imieniny: Anastazji i Bazylego

dodano: 2015-12-10 14:27:52

OGŁOSZENIE

W związku z wnioskiem, Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie o dokonanie wyborów uzupełniających na ławników na kadencję 2016-1019 wybieranych przez Radę Miejską w Suchaniu  informuję, że trwa nabór  kandydatów na ławników  do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim.

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalił :
1.
jednego ławnika dla spraw rodzinnych
2. jednego ławnika dla spraw pracy
wybieranych przez Rade Miejską w Suchaniu w głosowaniu tajnym na kadencję 2016-2019.

Zgodnie z art. 158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarcza lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art.159 ww. ustawy kandydatem na ławnika nie mogą być:

1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sadowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,  

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,   

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sadów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie do dnia 8 stycznia 2016 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. Nr 121, poz.693).

Wzór karty jest dostępny w Biurze Rady Miejskiej w  Suchaniu ( pok. Nr 5). Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/.

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:
1)  informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby, opatrzoną data nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu post
ępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści  przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą  niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późń. zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika , opatrzone data nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
5) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;                                                                                                                                Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą  niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
Do zgłoszenia  kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 5) w Urzędzie Miejskim w Suchaniu oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72 73-132 Suchań - w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2016 r. ( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu).

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru ewidencji lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 


 

Suchań, 03.12.2015r.

Burmistrz Suchania

Stanisława Bodnar


e-Urząd

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2021

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
4108663
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe