Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest sobota 26 września 2020, imieniny: Justyny i Cypriana
Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert

dodano: 2014-02-07 07:59:43

Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie miejskich, wiejskich i szkolnych klubów sportowych. 

1. Rodzaj zadania:

1.1 przygotowanie i przeprowadzenie zadań kultury fizycznej i sportu szkolnego w formie:

a) sekcji tenisa stołowego,

b) sekcji lekkiej atletyki,

c) sekcji piłki nożnej,

d) sekcji piłki siatkowej,

e) sekcji unihokeja.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wymienionego w pkt 1.1. wynosi 6.000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji zostały określone na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.).

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy na wykonanie zadania przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert.

4. Termin wykonania zadania : od 7 marca 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Zadania muszą być zrealizowane zgodnie z warunkami, które zostaną określone w umowie o powierzeniu realizacji zadania.

5. Nazwa i adres organu zlecającego:

Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania

Adres: Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań,

Telefon: 91 5624015,

6. Miejsce i termin składania ofert:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25 )

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, pokój nr 7 do dnia 3 marca 2014r. do godz.15.30 ( liczy się data wpływu).

7.Kryteria stosowane przy doborze oferty:

- znaczenie zadania dla Gminy i przedstawione efekty przewidywane do uzyskania, - ocena możliwości realizacji zadania w świetle przedstawionych przez oferenta dokumentów,

- koszty wykonania zleconego zadania,

- wysokość środków własnych angażowanych w realizację zlecanego zadania,

- ocenę realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, jako kryterium rzetelności oferenta i gwarancji wykonania zadania.

8. Termin wyboru oferty nastąpi w dniu 5 marca 2014r. przez komisję powołaną przez Burmistrza Suchania.

9. Na zadanie publiczne wymienione w pkt 1 ust.1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono w roku 2014 kwotę 6.000 zł. i w roku 2013 również 6.000 zł.

10.Burmistrz Suchania zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania.

11.Ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchaniu, na stronie internetowej www.suchan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Suchań, dnia 29 stycznia 2014 r.            

                                                                                Burmistrz Suchania

                                                                                Stanisława Bodnar


e-Urząd

Spis Rolny 2020

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3837102
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe