Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest sobota 04 lipca 2020, imieniny: Teodora i Innocentego
Ogłoszenie w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencje lat 2020-2023.

dodano: 2019-12-30 11:23:36

OGŁOSZENIE

     W związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie o dokonanie wyborów uzupełniających ławników na kadencję lat 2020-2023 podaję do wiadomości mieszkańców  Gminy Suchań, informację o ustalonej liczbie ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie:  
a)  1 ławnik dla spraw rodzinnych, 
b)  1 ławnik dla spraw pracy
wybieranych przez Radę Miejską w Suchaniu w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2019 r. poz.52 z późn.zm.)  ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat, 
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art.159 ww. ustawy kandydatem na ławnika nie mogą być

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,      
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,                                                                                    
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,                                                                                                                      
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,                                                                                                  
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,                                                                                               
 6. duchowni,                                                                                                                                            
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,                                                                                               
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,                                                                                                
 9. radni gminy, powiatu i województwa. 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sadów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. Nr 121, poz.693).

Wzór karty jest dostępny jest na stronie www.suchan.plhttp://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/oraz w biurze Rady Miejskiej w Suchaniu ( pok.nr 5, I piętro Urzędu Miejskiego).

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:
1)  informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby, opatrzoną data nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści  przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą  niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz.U. poz.2217 ze zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika , opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
5) 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;                                                                                                                                               Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - opatrzone datą nie wcześniejszą  niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
Do zgłoszenia  kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć  również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego  Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia  innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa ( art.162 § 7 i  § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika ( art. 162 § 7a ustawy). 


Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 5) w Urzędzie Miejskim w Suchaniu oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72 73-132 Suchań - w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r. ( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suchaniu).

Zgłoszenia  kandydatów, które nie spełnią wymogów formalnych lub które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie w/wym. terminu pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Suchań, 30.12.2019r.  

BURMISTRZ

Stanisława Bodnar

 

Pobierz - Treść ogłoszenia

Pobierz - Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika w naborze na kadencję 2020-2023

Pobierz - Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska

Pobierz - Oświadczenie kandydata - niekaralność

Pobierz - Karta zgłoszenia

Pobierz - Klauzula informacyjna


e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3685214
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Deklaracja dostępności
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe